Chinese-American Chemistry & Chemical Biology Professors Association (CAPA)

CAPA Award: Recent Winners

2021 Award Recipients

Dr. Ou Chen(Assistant Professor of Chemistry, Brown University) and Dr. Sen Zhang (Assistant Professor of Chemistry, University of Virginia) share 2021 CAPA Distinguished Junior Faculty Award

Dr. Qiu Wang (Associate Professor of Chemistry, Duke University) wins 2021 CAPA Distinguished Faculty Award (US).

Dr. Le He (Professor of Chemistry, Soochow University) wins 2021 CAPA Distinguished Faculty Award (China).

Dr. Peng Wu (Professor, Scripps Research) wins 2021 OKeanos-CAPA Senior Investigator Award.

Dr. Yu Liu (Professor, Dalian Institute of Chemical Physics) for 2021 OKeanos-CAPA Young Investigator Award. 

 

2020 Award Recipients

Dr. Xin Zhang (Assistant Professor of Chemistry, Biochemistry and Molecular Biology, Pennsylvania State University) and Dr. Jia Niu (Assistant Professor of Chemistry at Boston College) share 2020 CAPA Distinguished Junior Faculty Award (US).

Dr. Jin Wang (Associate Professor of Chemistry, Baylor College of Medicine) and Dr. Jiaoyang Jiang (Associate Professor, Pharmaceutical Sciences Division, University of Wisconsin-Madison) share 2020 CAPA Distinguished Faculty Award (US).

Dr. Xuefeng Jiang (Professor of Organic Chemistry, East China Normal University) for 2020 CAPA Distinguished Faculty Award (China).

Dr. Hang Hubert Yin (Professor, School of Pharmaceutical Sciences at Tsinghua University) for 2020 CAPA OKeanos-Senior Investigator Award.

Dr. Peng Zou (Assistant Professor of Chemistry, Peking University) for 2020 CAPA OKeanos-Young Investigator Award.

We thank the journal Molecules as well as OKeanos for sponsoring these CAPA awards. 

 

2019 Recipients

CAPA Distinguished Junior Faculty Award - Sponsored by Molecules

Professor Lei FangTexas A&M University

CAPA Distinguished Faculty Award - Sponsored by Molecules

Professor Jianmin GaoBoston College

Professor Xin-Yuan LiuSUSTech

OKeanos-CAPA Senior Investigator Award at the Chemical and Biology interface

Professor Xing ChenPeking University

OKeanos-CAPA Young Investigator Award at the Chemical and Biology interface

Professor Steven Huan LiangHarvard Medical School/Massachusetts General Hospital

 

2018 Recipients

CAPA Distinguished Junior Faculty Award

Prof. Song Lin, Cornell University

Prof. Tianning Diao.  New York University

CAPA Distinguished Faculty Award

Prof. Yat Li.  University of California, Santa Cruz

Prof. Xiang David Li. The University of Hong Kong

OKeanos-CAPA Senior Investigator Award at the Chemical and Biology interface

Prof. Wenbin Lin.  University of Chicago

OKeanos-CAPA Junior Investigator Award at the Chemical and Biology interface

Prof. Chengqi YiPeking University 

 

2017 Recipients

CAPA Distinguished Junior Faculty Award

Prof. Mingji Dai from Department of Chemistry, Purdue University 

Prof. Xiaopeng Li from Department of Chemistry, University of South Florida 

CAPA Distinguished Faculty Award

Prof. Ailong Ke from Department of Molecular Biology and Genetics, Cornell University

Prof. Xiaodong Michael Shi from Department of Chemistry, University of South Florida

OKeanos-CAPA Senior Investigator Award at the Chemical and Biology interface:

Prof. Zucai Suo from Department Chemistry and Biochemistry, The Ohio State University

 

2016 Recipients

CAPA Distinguished Junior Faculty Award

Prof. Huiwang Ai from Department of Chemistry, University of California at Riverside

CAPA Distinguished Faculty Award

Prof. Wenshe Liu from Department of Chemistry, Texas A&M University

Prof. Ang Li from Shanghai Institute of Organic Chemistry, Chinese Academy of Sciences

Prof. Xuechen Li from Department of Chemistry, the University of Hong Kong

OKeanos-CAPA Young Investigator Award at the Chemical and Biology interface:

Prof. Peng Chen of Department of Chemical Biology, Peking University

OKeanos-CAPA Senior Investigator Award at the Chemical and Biology interface:

Prof. Hening Lin of Department Chemistry and Chemical Biology, Cornell University

 

2015 Recipients

Biomatik Distinguished Junior Faculty Award - Sponsored by Biomatik

Prof. Jianfeng Cai from Department of Chemistry of University of South Florida

Prof. Hao Xu from Department of Chemistry at Georgia State University.

Biomatik Distinguished Faculty Award Sponsored by Biomatik

Prof. Peng Wu from Departments of Biochemistry at Albert Einstein College of Medicine 

Prof. Xing Chen from Department of Chemical Biology at Peking University,

Prof. Yujie Xiong from School of Chemistry and Materials Science at University of Science and Technology 

OKeanos-CAPA Young Investigator Award at the Chemical and Biology interface

Prof. Dong Wang of Skaggs School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences at University of California, San Diego   

OKeanos-CAPA Senior Investigator Award at the Chemical and Biology interface

Prof. Chuan He of Department of Chemistry at University of Chicago 

 

2014 Recipients

Biomatik Distinguished Junior Faculty Award Sponsored by Biomatik

Guangbin Dong (CV), Assistant Professor, Department of Chemistry, University of Texas at Austin                                   
Gong Chen (CV), Assistant Professor, Department of Chemistry, Pennsylvania State University                            

Biomatik Distinguished Faculty Award Sponsored by Biomatik

Yiying Wu (CV), Associate Professor, Departments of Chemistry and Biochemistry, Ohio State University

Charles Cao (CV), Associate Professor, Department of Chemistry, University of Florida

Peng Chen (CV), Professor, College of Chemistry, Peking University

Yongsheng Zhao (CV), Professor, Institute of Chemistry, Chinese Academy of Sciences

 

CAPA Distinguished Junior Faculty Award (USA): Previous Winners (2007-2013)

Xi Chen & Chuan He (2007)                           
Wei Wang (Spring 2008)  Qian Wang (Fall 2008)
Liming Zhang (2009)                  
Yadong Yin & Chuanbin Mao (2010)
Hening Lin
 (CV) & Peng Chen (CV) (2011)
Wei You
 (CV) & Hang (Hubert) Yin (CV) (2012) 
Wei Zhang
 (CV) (2013)

CAPA Distinguished Faculty Award: Previous Winners (2008-2013)

2008: Xuefei Huang (CV) & Zhen Huang (CV) (USA)    Zhangjie Shi (CV) & Shuli You (CV) (China)
2009: Zucai Suo (CV) & Jin-Quan Yu (CV) (USA)          Aiwen Lei (CV) (China)
2010: Qiang Cui (CV) & Jian Liu (CV) (USA)                 Ning Jiao (CV) & Lei Liu (CV) (China)
2011: Ting Guo (CV) (USA)                                            Yanxing Jia (CV) (China)
2012: Ming Xian (CV) (USA)                                          Chaoyong Yang (CV) (China)
2013: Jin Wang (CV) (USA)                                     Huisheng Peng (CV) (China)